Legislatie

I. Legislatie referitoare la standarde de calitate ISO

Legea nr. 245 din 09/06/2004
privind securitatea generala a produselor;

Adopta Directiva nr. 2001/95/CE a Parlamentului European si a Consiliului Europei din 3 decembrie 2001, referitoare la securitatea generala a produselor, prevede:

 • "producatorii sunt obligati sa puna pe piata numai produse sigure"
 • are ca scop asigurarea consumatorilor ca produsele puse pe piata sunt sigure;
 • un produs va fi considerat sigur din punct de vedere al aspectelor reglementate de dispozitiile legislatiei nationale atunci cand, in absenta prevederilor comunitare specifice privind reglementarea produsului in cauza, el este conform cu reglementarile nationale ale Romaniei ori ale statului membru pe teritoriul caruia este comercializat;
 • un produs este considerat sigur din punct de vedere al riscurilor si al categoriilor de riscuri reglementate de standardele nationale neobligatorii relevante atunci cand este conform cu standardele nationale neobligatorii care transpun standarde europene, a caror referinta este publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene. Referintele acestor standarde nationale armonizate sunt publicate de catre Asociatia de Standardizare din Romania (ASRO)
 • conformitatea unui produs cu criteriile care au in vedere garantarea obligatiei generale de securitate, nu impiedica autoritatile competente sa ia masurile corespunzatoare pentru a impune restrictii privind punerea sa pe piata sau sa ceara retragerea de pe piata ori returnarea produsului, daca produsul se dovedeste periculos.
 • prezinta sanctiuni pentru incalcarea dispozitiilor prezentei legi; incalcarea atrage, dupa caz, raspunderea civila, disciplinara, contraventionala sau penala a celor vinovati

Legea nr. 608 din 31/10/2001
privind evaluarea conformitatii produselor

Stabileste cadrul legal unitar pentru elaborarea reglementarilor tehnice, evaluarea conformitatii si supravegherea pietei pentru produsele introduse pe piata si/sau utilizate în Romania, din domeniile reglementate.

Autoritatile competente elaboreaza reglementari tehnice, cu respectarea principiilor internationale privind libera circulatie a bunurilor în comertul intern si international principiile pe care se bazeaza procesul de evaluare a conformitatii sunt:

 • competenta si impartialitate;
 • transparenta si credibilitate;
 • independenta fata de posibila predominare a oricaror interese specifice;
 • asigurarea confidentialitatii si pastrarea secretului profesional;
 • reprezentarea intereselor publice;
 • contributia la promovarea principiului liberei circulatii a produselor

Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, înainte de introducerea pe piata si/sau de utilizarea produselor din domeniul reglementat, are obligatia sa asigure:

 • proiectarea si realizarea produselor, respectand cerintele esentiale;
 • întocmirea si detinerea dosarului tehnic, în forma, scopul si pe perioada prevazute de reglementarile tehnice;
 • aplicarea procedurilor pentru evaluarea conformitatii produselor cu cerintele esentiale, prevazute de reglementarile tehnice;
 • întocmirea declaratiei de conformitate, detinerea rapoartelor de încercare, a certificatelor sau a altor documente ce atesta conformitatea, dupa caz;
 • aplicarea marcajului de conformitate, dupa caz.
 • conformitatea produselor cu cerintele esentiale este atestata prin declaratia de conformitate întocmita de producator sau de reprezentantul autorizat al acestuia, prin rapoartele de încercare sau prin certificatele de conformitate emise de laboratoare ori de organisme de certificare sau inspectie, alese de producator, conform procedurilor de evaluare, si prin marcajul de conformitate, potrivit reglementarilor tehnice aplicabile
 • incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz, a celor vinovati.

OG nr.71/2003

Pentru modificarea si completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor

LEGEA nr.503/2003

Privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 71/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor

LEGEA nr. 245 din 09/06/2004
privind securitatea generala a produselor

Adopta Directiva nr. 2001/95/CE prevede: producatorii sunt obligati sa puna pe piata numai produse sigure

 • are ca scop asigurarea consumatorilor ca produsele puse pe piata sunt sigure;
 • un produs va fi considerat sigur din punct de vedere al aspectelor reglementate de dispozitiile legislatiei nationale atunci cand, in absenta prevederilor comunitare specifice privind reglementarea produsului in cauza, el este conform cu reglementarile nationale ale Romaniei ori ale statului membru pe teritoriul caruia este comercializat;
 • un produs este considerat sigur din punct de vedere al riscurilor si al categoriilor de riscuri reglementate de standardele nationale neobligatorii relevante atunci cand este conform cu standardele nationale neobligatorii care transpun standarde europene, a caror referinta este publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene. Referintele acestor standarde nationale armonizate sunt publicate de catre Asociatia de Standardizare din Romania (ASRO)
 • conformitatea unui produs cu criteriile care au in vedere garantarea obligatiei generale de securitate, nu impiedica autoritatile competente sa ia masurile corespunzatoare pentru a impune restrictii privind punerea sa pe piata sau sa ceara retragerea de pe piata ori returnarea produsului, daca produsul se dovedeste periculos.
 • prezinta sanctiuni pentru incalcarea dispozitiilor prezentei legi; incalcarea atrage, dupa caz, raspunderea civila, disciplinara, contraventionala sau penala a celor vinovati.

HOTARARE DE GUVERN nr.71/2001

pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea procedurilor ce se utilizeaza in procesul de evaluare a conformitatii produselor din domeniile reglementate prevazute in Legea nr.608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor si a regulilor de aplicare si utilizare a marcajului national de conformitate CS.

Legislatie in domeniul protectiei consumatorilor

Hotarare de guvern nr. 166 din 11/01.2001

privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

Ordonanta nr. 21.1992

privind protectia consumatorilor

Ordonanta nr. 58/2000

pentru modificarea si completarea Ordonantei nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor

Hotarare de Guvern Nr.487/2002

pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea si notificarea nationala a laboratoarelor de incercari precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizeaza evaluarea conformitatii produselor din domeniile reglementate prevazute in Legea nr.608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor.

Hotarare de Guvern nr.1587/2002

privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale intre Romania, statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana

OG nr. 39/1998
privind activitatea de standardizare nationala in romania

stabileste principiile de baza si cadrul organizatoric al standardizarii nationale.

OG nr. 38/1998

privind activitatea de acreditare si infrastructura pentru evaluarea conformitatii

LEGE nr.10 din 18 ianuarie 1995
privind calitatea în constructii.

Calitatea constructiilor este rezultanta totalitatii performantelor de comportare a acestora în exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreaga durata de existenta, a exigentelor utilizatorilor si colectivitatilor. Exigentele privind calitatea instalatiilor si a echipamentelor tehnologice de productie se stabilesc si se realizeaza pe baza de reglementari specifice fiecarui domeniu de activitate

 • Se aplica constructiilor de orice categorie si instalatiilor aferente acestora - indiferent de forma de proprietate sau destinatie - denumite în continuare constructii, precum si lucrarilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare si de reparatii ale acestora
 • se instituie sistemul calitatii în constructii, care sa conduca la realizarea si exploatarea unor constructii de calitate corespunzatoare, în scopul protejarii vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si a mediului înconjurator
 • Pentru obtinerea unor constructii de calitate corespunzatoare sunt obligatorii realizarea si mentinerea, pe întreaga durata de existenta a constructiilor, a urmatoarelor cerinte:
  • rezistenta si stabilitate;
  • siguranta în exploatare;
  • siguranta la foc;
  • igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;
  • izolatie termica, hidrofuga si economie de energie;
  • protectie împotriva zgomotului
 • Sistemul calitatii în constructii reprezinta ansamblul de structuri organizatorice, responsabilitati, regulamente, proceduri si mijloace, care concura la realizarea calitatii constructiilor în toate etapele de concepere, realizare, exploatare si postutilizare a acestora.
 • Certificarea calitatii produselor folosite în constructii se efectueaza prin grija producatorului, în conformitate cu metodologia si procedurile stabilite pe baza legii
 • Agentii economici care executa lucrari de constructii asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor, prin personal propriu si responsabili tehnici cu executia atestati, precum si printr-un sistem propriu conceput si realizat.

LEGE nr.50 din 29/071991

privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Hotarâre nr. 766 din 21/11/1997

pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii

Aproba urmatoarele regulamente in constructii:

 • Regulament privind activitatea de metrologie în constructii
 • Regulament privind conducerea si asigurarea calitatii în constructii - elementele metodologice privind aplicarea si dezvoltarea sistemului calitatii aplicat pe baza standardelor sr en iso seria 9000
 • Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor
 • Regulament privind urmarirea comportarii în exploatare, interventiile în timp si postutilizarea constructiilor
 • Regulament privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi în constructii
 • Regulament privind autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si încercari în constructii
 • Regulament privind certificarea de conformitate a calitatii produselor folosite în constructii

HOTARARE DE GUVERN nr.272 din 14/06/1994

pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calitatii în constructii

LEGE nr.571 din 22/12/2003
privind Codul Fiscal:

stabileste cadrul legal pentru impozitele si taxele prevazute la art.2, care constituie venituri la bugetul de stat si bugetele locale, precizeaza contribuabilii care trebuie sa plateasca aceste impozite si taxe, precum si modul de calcul si de plata al acestora. cuprinde procedura de modificare a acestor impozite si taxe. autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa elaboreze norme metodologice, instructiuni si ordine în aplicarea prezentului cod si a conventiilor de evitare a dublei impuneri.

II. Programul de crestere a competitivitatii produselor industriale

HOTARARE nr.357 din 18 martie 2004
privind aprobarea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitatii produselor industriale

 • a. mecanismul de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Program consta în stabilirea categoriilor de activitati, a conditiilor de eligibilitate a beneficiarilor, a criteriilor de eligibilitate a proiectelor, precum si a procedurii de acordare a sprijinului financiar.
 • b. categoriile de activitati finantate de la bugetul de stat în cadrul Programului sunt: a) implementarea si certificarea sistemelor de management al calitatii si/sau a sistemelor de management de mediu; b) implementarea si certificarea sistemelor de management al sanatatii si sigurantei ocupationale, sistemelor de management pentru responsabilitate sociala si de igiena alimentara si/sau sistemelor de management al securitatii informatiei;
 • c. Beneficiarii Programului sunt agenti economici cu activitatea principala industrie prelucratoare, conform sectiunii D din Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr.656/1997, actualizata prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 601/2002

LEGEA nr. 245 din 18/07/2005

pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat.

HOTARARE DE GUVERN nr. 1247 din 13/10/2005

privind aprobarea Mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitatii produselor industriale

 • d. prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat, s-a initiat cadrul legal pentru sprijinirea operatorilor economici in vederea cresterii competitivitatii acestora.
 • e. cadrul legal de desfasurare a activitatilor concrete in cadrul acestui Program, prevazut initial prin Hotararea Guvernului nr.1570/2002, a fost modificat si imbunatatit continuu functie de necesitatile rezultate în urma experientei acumulate in cei cca. 2,5 ani de derulare a sa, prin aprobarea unei noi hotarari, respectiv Hotararea Guvernului nr.357/2004 privind aprobarea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitatii produselor industriale, cu modificarile ulterioare
 • f. se propune finantarea de la buget în proportie de 75% numai pentru implementarea si certificarea sistemelor de management al calitatii si/sau a sistemelor de management de mediu, a caror implementare este imperios necesara avand in vedere integrarea României în Uniunea Europeana.

ORDIN MEC nr. 137 din 1/04/2005

privind organizarea si functionarea Comisiei pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar, precum si a modului de gestionare a activitatii.

Nota de fundamentare - H.G. nr. 1247/13-10-2005

H.G. nr.1247/2005 privind aprobarea Mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitatii produselor industriale Publicata în M.Of. nr. 952/26-10-2005

III. Legislatie Comunitatii Europene privind sistemul HACCPpana in anul 2004

 • - Directiva 92/46 privind procesarea laptelui
 • - Directiva 93/43 privind igiena alimentelor
 • - Directiva 94/356 privind produsele din peste
 • - Directiva 2001/471 privind HACCP la prelucrarea carnii
 • - Directiva 93/43 privnd igiena alimentelor


din anul 2004

 • - Reglementarea 852/2004 privind igiena alimentelor
 • - Reglementarea 853/2004 privind reguli specifice de igiena pentru alimente de origine animala
 • - Reglementarea 854/2004 privind controlul oficial al carnii
 • - Reglementarea 882/2004 privind controlul oficial al nutreturilor si alimentelor.

IV. Legislatia din Romania privind sistemul HACCP

HOTARÂRE nr.924 din 11 august 2005
privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare

Prezenta hotarâre transpune prevederile Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 139 din 30 aprilie 2004

Prezenta hotarâre stabileste reguli generale cu privire la igiena produselor alimentare pentru operatorii cu activitate în domeniul alimentar.

Operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie sa puna în aplicare, sa implementeze si sa mentina o procedura sau proceduri permanente bazate pe principiile HACCP

Principiile HACCP constau în urmatoarele:

 • identificarea oricarui risc ce poate fi prevenit, eliminat sau redus la niveluri acceptabile;
 • identificarea punctelor critice de control pentru etapa sau etapele în care controlul este esential, pentru a se preveni ori a se elimina un risc sau pentru a-l reduce la niveluri acceptabile;
 • stabilirea limitelor critice în punctele critice de control ce separa acceptabilul de neacceptabil pentru prevenirea, eliminarea sau reducerea riscurilor identificate;
 • stabilirea si implementarea de proceduri eficiente de monitorizare a punctelor critice de control;
 • stabilirea de actiuni corective, atunci când monitorizarea indica faptul ca un punct critic de control nu este sub control;
 • stabilirea de proceduri ce trebuie sa fie efectuate în mod regulat pentru a se verifica daca masurile enuntate la lit. a)-e) functioneaza eficient;
 • stabilirea de documente si înregistrari proportional cu natura si marimea activitatii din domeniul alimentar, pentru a se demonstra aplicarea eficienta a masurilor prevazute la lit. a)-f).

ORDIN Nr. 975 din 16/12/1998
privind aprobarea Normelor igienico – sanitare pentru alimente

Obiectul prezentelor norme igienico-sanitare il constituie garantarea sanatatii populatiei prin consum de alimente sigure din punct de vedere sanitar, sub raportul salubritatii, prospetimii si al valorii lor nutritive.

ORDIN nr. 976 din 16/12/1998
pentru aprobarea Normelor de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor

Prezentele norme de igiena se aplica tuturor unitatilor alimentare care produc, prelucreaza, servesc, depoziteaza, transporta si desfac alimente.

HG. nr. 106 din 7/02/2002

privind etichetarea alimentelor

H.G. nr. 568/2002

privind iodarea universala a sarii destinate consumului uman, hranei animalelor si utilizarii în industria alimentara;

H.G. nr. 511/2004

- pentru modificarea si completarea normelor metodologice pentru etichetarea alimentelor prevazute în anexa nr 1 a H.G. nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor;

H.G. 1719/2004

– pentru modificarea si completarea H.G. 106/2002.

V. Legislatia din Romania privind sistemul de management al mediului, sanatatii si securitatii ocupationale

ORDONANTA DE URGENTA nr. 195 din 22/12/2005
privind protectia mediului

Cateva dintre elementele strategice ce stau la baza prezentei ordonante de urgenta sunt:

 • principiul integrarii politicii de mediu în celelalte politici sectoriale;
 • principiul precautiei în luarea deciziei;
 • principiul actiunii preventive;
 • principiul "poluatorul plateste";
 • dezvoltarea colaborarii internationale pentru protectia mediului.

Dintre modalitatile de implementare a principiilor si a obiectivelor strategice sunt:

 • adoptarea programelor de dezvoltare, cu respectarea cerintelor politicii de mediu;
 • efectuarea evaluarii de mediu înaintea aprobarii planurilor si programelor care pot avea efect semnificativ asupra mediului;
 • evaluarea impactului asupra mediului în faza initiala a proiectelor cu impact semnificativ asupra mediului;
 • promovarea de acte normative armonizate cu reglementarile europene si internationale în domeniu;
 • recunoasterea produselor cu impact redus asupra mediului, prin acordarea etichetei ecologice;
 • mentinerea si ameliorarea calitatii mediului;
 • încurajarea implementarii sistemelor de management si audit de mediu;
 • înlaturarea cu prioritate a poluantilor care pericliteaza nemijlocit si grav sanatatea oamenilor.

Legea 319 din 14/07//2006
privind securitatea si sanatatea in munca.

Stabileste principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protectia sanatatii si securitatea lucratorilor, eliminarea factorilor de risc si accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrata potrivit legii, instruirea lucratorilor si a reprezentantilor lor, precum si directiile generale pentru implementarea acestor principii.

 • Angajatorul are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor în toate aspectele legate de munca
 • angajatorul are obligatia sa ia masurile necesare pentru:
  • asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor;
  • prevenirea riscurilor profesionale;
  • informarea si instruirea lucratorilor;
  • asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii în munca.
 • Angajatorul are obligatia sa urmareasca adaptarea masurilor prevazute anterior, tinând seama de modificarea conditiilor, si pentru îmbunatatirea situatiilor existente.
 • Angajatorul are obligatia sa implementeze masurile prevazute la precedentele alineate, pe baza urmatoarelor principii generale de prevenire:
  • evitarea riscurilor;
  • evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
  • combaterea riscurilor la sursa;
  • adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveste proiectarea posturilor de munca, alegerea echipamentelor de munca, a metodelor de munca si de productie, în vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat si a diminuarii efectelor acestora asupra sanatatii;
 • angajatorul are obligatia sa evalueze riscurile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si la amenajarea locurilor de munca;
 • angajatorul are obligatia sa realizeze si sa fie în posesia unei evaluari a riscurilor pentru securitatea si sanatatea în munca, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice

LEGE nr. 307 din 12/07/2006
privind apararea impotriva incendiilor

Hotarârea de Guvern nr. 971/26/07/2006
privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca

ORDONANTA DE URGENTA nr. 195 din 22/12/2005
privind protectia mediului

LEGE nr. 265 din 29/06/2006
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privindprotectia mediului

Legea Apelor nr. 107/1996;

Legea nr. 310/28.06.2004 (M.O. nr. 584/30.06.2004)

pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996